Connect with us

Lajme nga vendi

Digjitalizimi i gjyqësorit: Ka pajisje, por jo edhe kuadro

Published

on

Digjitalizimi i sallave të gjyqit, ndërveprueshmëria, gjegjësisht marrëveshjet për shkëmbimin e të dhënave dhe dokumenteve, por edhe deficiti i kuadrit të informatikës në organet e drejtësisë mbesin sfidë për sistemin gjyqësor edhe në vitin 2023.

Mjete digjitale që përmirësojnë transparencën dhe efikasitetin në punën e gjykatave gjatë vitit të kaluar morën vetëm pesë gjykata. Për digjitalizimin e 186 sallave të shpallura të mbetura në 34 gjykata, nga Ministria e Drejtësisë thonë se janë në pritje të pjesëmarrjes së shtetit. Qeveria, nga ana tjetër, nuk iu përgjigj pyetjeve të MIA-s në lidhje me këtë deri në publikimin e tekstit.

Bëhet fjalë për sallat e gjyqit në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, Gjykatën Themelore Civile në Shkup, si dhe gjykatat themelore në Kavadar, Strumicë dhe Shtip, të cilat janë pajisur në kuadër të planit operativ për digjitalizimin e drejtësisë, me përkrahje të Misionit të OSBE-së në Shkup.

Ky ishte hapi më i madh në digjitalizimin e gjyqësorit vitin e kaluar, për të cilin ministri i Drejtësisë, Nikolla Tupançeski, tashmë në fillim të vitit 2022, në shkurt, deklaroi se digjitalizimi në sektorin e drejtësisë mbetet prioriteti kryesor që do të vazhdojë për t’u punuar.

Advertisement

Digjitalizimi në sistemin gjyqësor “mbetet” prioritet kryesor edhe në vitin 2023, ndërsa MIA ka shqyrtuar zhvillimet në këtë fushë dhe ka kërkuar përgjigje nga institucionet kompetente për atë që është premtuar, çfarë është bërë dhe çfarë ende nuk është realizuar.

Nga 186 salla gjyqi në 34 gjykata, pesë u digjitalizuan plotësisht brenda një viti

Në pyetjen se kur planifikohet të realizohet digjitalizimi i plotë, nga Ministria e Drejtësisë u përgjigjën se procesi i digjitalizimit të sallave të gjyqit është tërësisht i varur nga donatorët ndërkombëtarë dhe pritet edhe pjesëmarrja e vetë shtetit.

“Realizimi i pajisjes së 186 sallave të gjyqit në 34 gjykata është projekt i cili realizohet me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Shkup, ku për shkak të vëllimit dhe kompleksitetit të procesit nga donatori, pas një procedure të zbatuar më parë, ekspertët e tyre kanë vizituar të gjitha sallat dhe gjykatat, përgatitën një analizë dhe specifikim të plotë për nevojën e pajisjes dhe digjitalizimit të të gjitha sallave të tjera të gjyqit në 34 gjykata. Duke marrë parasysh vëllimin e të gjithë materialit dhe analizën e bërë në këtë proces, është e nevojshme që shteti të përcaktojë pjesëmarrjen e tij, e cila konsiston në sistemimin e integruar të sallave të gjyqit dhe në çdo moment presim realizimin e pjesës së mëtejshme të projektit për pajisjen e sallave të gjyqit. Gjithashtu theksojmë se në fazë janë negociatat për modelin e qëndrueshmërisë së pajisjeve, si një nga segmentet kyçe para aderimit të pajisjeve dhe marrëveshjes për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe resurseve që duhet të shfrytëzojnë pajisjet”, thonë prej atje.

Në Samitin evropian për digjitalizim të gjyqësorit, i cili u mbajt në qershor të vitit të kaluar në Ohër, Tupançeski informoi se në vitin 2022 janë planifikuar 130 milionë denarë për digjitalizim në gjyqësor.

Advertisement

Nga Ministria e Drejtësisë thonë se në përputhje me dinamikën e digjitalizimit të gjykatave, për blerjen e serverëve të rinj për të gjitha 34 gjykatat dhe Këshillin Gjyqësor janë shpenzuar 90 milionë denarë, ndërsa me 20 milionë denarë është bërë blerje publike grupore e kompjuterëve, printerëve dhe skanerëve për të gjitha 34 gjykatat dhe për Këshillin Gjyqësor.

Lidhur me njoftimin se Norvegjia do të dhurojë 6.8 milionë euro për një sistem të ri AKMIS, për një gjyqësor më të pavarur dhe transparent, thonë se aktivitetet rreth donacionit të paralajmëruar janë duke vazhduar me Këshillin Gjyqësor Norvegjez.

Gjykatat po digjitalizohen, nuk ka kuadër të informatikës

Kuadrot informatike për punë janë një nga sfidat më të mëdha për digjitalizimin e gjyqësorit. Gjykatat shpesh ankohen për numrin e pamjaftueshëm të kuadrit të trajnuar që do të mund ta kryente këtë proces sa më mirë, ndërsa faktin se kuadrot që punojnë me teknologjinë e informacionit janë deficitar, e konfirmoi edhe Ministria e Drejtësisë.

“Përdorimi i teknologjisë informatike është një proces që kërkon njohuri shtesë dhe të specializuara, veçanërisht në fushën e përdorimit të platformave të përshtatshme për realizimin e gjykimeve onlajn. Në gjyqësor, nuk ka një platformë të standardizuar të gjykimit onlajn që do të unifikohej dhe përdorej nga të gjitha gjykatat. Fatkeqësisht, përqindja e kuadrit që punon në teknologjinë informatike dhe që ka njohuri minimale për kryerjen e gjykimeve onlajn është shumë e vogël, veçanërisht sepse sistemi FEMIDA kërkon njohuri shtesë për përdorimin e tij”, thonë prej atje.

Advertisement

Komisioni Evropian, i cili vuri në dukje në raportin e tij vjetor se Këshilli për Digjitalizimin në Gjyqësor intensifikoi punën për zbatimin e strategjisë së TI-së dhe përmend pesë gjykatat pilot që morën pajisje të TI-së të ofruara nga donatorë të huaj, thotë se angazhimi i kuadrit shtesë të TI-së varet nga ofrimi i kushteve të punës që janë konkurruese me ato në sektorin privat.

Gjykata Themelore Penale Shkup, Gjykatat Themelore Shkup, Strumicë, Shtip dhe Kavadar janë pesë gjykatat që janë pajisur në kuadër të planit operativ për digjitalizimin e gjyqësorit, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup. Katër prej tyre ankohen për kuadër të pamjaftueshëm të informaticientëve.

Nga Gjykata Themelore Civile Shkup thonë se ka filluar procesi i pajisjes së sallës digjitale dhe pasi që ky proces ende nuk ka përfunduar plotësisht, në këtë gjykatë ende nuk ka gjykime onlajn. Nga atje thonë se Gjykata e zbaton me sukses sistemin operativ AKMIS në punën e saj, por edhe se nuk kanë kuadër të mjaftueshëm për të punuar në fushën e teknologjisë informatike, si dhe nuk kanë kuadër të mjaftueshëm – shërbim gjyqësor ( të çdo profili), nga aspekti i kryerjes së punës si organ gjyqësor, duke pasur parasysh kompetencën e tij.

Në njërën nga sallat e gjykatave penale, si një nga pilot gjykatat, Gjykata Themelore e Strumicës deri më tani ka instaluar një komplet pajisjesh për regjistrim audio dhe video të seancave.

“Pas instalimit të pajisjeve ka pasur probleme të vazhdueshme si me harduerin ashtu edhe me softuerin (nuk ka softuer regjistrimi të licencuar dhe nuk është i lidhur me AKMIS). Gjyqtarët dhe daktilografët ende nuk janë të njoftuar mirë me mënyrën e përdorimit të kësaj pajisjeje dhe duhet të lidhen me AKMIS-in që të mos u krijohet punë shtesë”, thonë prej atje.

Advertisement

Ata shtojnë se aktualisht kanë një informaticient, i cili, siç shprehen ata, nuk mjafton për realizimin e aktiviteteve të nxitura nga digjitalizimi dhe gjykimi onlajn.

Përveç pajisjes së sallës 23 të gjyqit si pjesë e projektit Digjitalizimi i sallave të gjyqit në pesë gjykata themelore me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, Gjykata Themelore Penale informon se paraprakisht, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, është hapur Qendra për Media në Gjykatën Penale, si e para dhe e vetmja qendër e tillë në një institucion gjyqësor, me mbështetje financiare të Ambasadës Amerikane.

“Në tetor të vitit 2019, të gjitha sallat e gjyqit në Gjykatën Themelore Penale Shkup janë pajisur me pajisje audio incizuese, ku gjykohen lëndët nga Departamenti Penal – për të rritur, krim të organizuar dhe korrupsion. Pajisja e përgjithshme është në drejtim të përmirësimit të efikasitetit dhe ekonomizimit të procedurave gjyqësore, duke pasur parasysh se mundësojnë paraqitjen audio-vizuale të provave, regjistrimin e seancave, dëgjimin e dëshmitarit të kërcënuar/mbrojtur si dhe gjykimin në distancë, gjegjësisht lidhjen vizuale-zanore, lidhje me institucionet e tjera”, theksojnë nga atje.

Sa i përket kuadrit informatik, nga Gjykata Penale thotë se gjykata tashmë disa herë ka theksuar se stafi i TI-së në gjykatë është deficitar dhe nevojiten më shumë mjete dhe hapje të pozitave të reja, për të cilat, siç thonë ata, tashmë i jemi drejtuar institucioneve kompetente”.

Nga Gjykata Themelore e Kavadarit, gjykata e parë që u digjitalizua, thonë se proceset e digjitalizimit po i përcjellin me vëmendje të veçantë dhe janë të përkushtuar plotësisht që punën e tyre t’ia përshtatin realitetit të ri. Nga aty thonë se me transformimin digjital shumica e proceseve janë digjitale dhe mënyra e punës manuale është reduktuar në minimum.

Advertisement

Nga atje shtojnë se të gjithë gjyqtarët, ndërsa veçanërisht bashkëpunëtorët ekspertë dhe administrata gjyqësore, kishin, siç thonë nga atje, jo vetëm njohuri, por edhe aftësi motivuese dhe shkathtësi për të përdorur mjetet e TIK-ut.

“Gjykata Themelore – Kavadar është gjykata e parë që organizoi jo vetëm gjykim onlajn, përkundrazi, mjetet e TIK-ut u përdorën edhe në procedimin ndaj fëmijëve, zbatimin e sanksioneve, si dhe në ndërmarrjen e aktiviteteve të tjera. A është i mjaftueshëm? Digjitalizimi është një proces që po përmirësohet çdo ditë e më shumë, është realitet dhe asnjëherë nuk do të jetë kapacitet i mjaftueshëm me të cilin disponohet. Digjitalizimi kërkon monitorim të vazhdueshëm të zgjidhjeve dhe proceseve inovative dhe kapacitetet e burimeve njerëzore, duhet të forcohen vazhdimisht me njohuri të reja sepse teknologjia zhvillohet shumë më shpejt se njohuritë”, thonë nga atje.

Nga Gjykata Themelore – Shtip thonë se janë të përkushtuar për digjitalizim të plotë në proceset gjyqësore dhe për këtë qëllim janë të pajisur me numër të mjaftueshëm të kompjuterëve, printerëve, skanerëve dhe fotokopjuesve, si dhe lidhje të mirë dhe stabile në internet. Prej atje shtojnë se dërgesa dhe korrespondenca elektronike përdoret me palë dhe subjekte të jashtme, por edhe brenda, në gjykatë, gjë që, siç thonë prej atje, kontribuon në krijimin e një kulture të përdorimit të teknologjisë digjitale dhe sigurisht shtojnë se është edhe më praktike dhe ekonomike.

Edhe nga Gjykata Themelore e Shtipit thonë se nevojitet një numër i mjaftueshëm i inxhinierëve dhe teknikëve të TI-së.

“Së shpejti në gjykatën tonë do të ketë një punësim në këtë sektor, me të cilin do të kemi dy IT, por sigurisht që është e dëshirueshme që të kemi edhe të tjera, për të fuqizuar këtë sektor të rëndësishëm. Natyrisht që këtu lind edhe çështja e pagave, që të jemi atraktiv dhe të tërheqim profesionistë të tillë, besojmë se është e nevojshme dhe me vend që të paguhen”, deklarojnë prej atje.

Advertisement

Si një nga sfidat e Gjykatës Themelore të Shtipit, ata veçojnë nevojën e edukimit të vazhdueshëm të të gjithë punonjësve në gjyqësor, me qëllim të lehtësimit të funksionimit të sistemeve digjitale, gjë që do t’i lehtësojë shumë proceset dhe do t’i bëjë ato më efikase dhe ekonomike.

Një sallë gjyqësore digjitale këtë vit është hapur edhe në INP Idrizovë, ku muajin e kaluar është mbajtur seanca e parë kryesore për një rast nga Departamenti për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit pranë Gjykatës Themelore Penale -Shkup.

Salla e re digjitale e gjyqit është ndërtuar sipas standardeve botërore të sigurisë me hyrje të veçanta për këshillin gjyqësor, palët, publikun, si dhe shoqërimin e të paraburgosurve me respektim të plotë të të drejtave të tyre të garantuara me kushtetutë. Në këtë mënyrë, përveç që do të mundësojë paanshmëri më të madhe në veprimet e gjykatës, do të kontribuojë edhe në ekonomizimin e procedurës duke ulur kostot e transportit dhe sigurimit të personave të paraburgosur, nga departamenti i paraburgimit në godinën e Gjykatës Penale.

Salla e gjyqit është e pajisur me pajisje moderne për regjistrimin audio-vizual të seancave, si dhe pajisje për riprodhimin e materialeve të provave, të cilat do të përdoren në rrjedhën e mëtutjeshme të procesit gjyqësor, si dhe ka pajisje për marrjen në pyetje të dëshmitarit të rrezikuar me mbrojtje adekuate të identitetit të tij dhe dëgjim të palëve në distancë, pra pa praninë e tyre fizike.

Strategjia e re për reforma në Sektorin e Gjyqësorit ka një draft version, marrëveshjet e ndërveprueshmërisë mbetën vetëm në letër

Advertisement

Vitin e kaluar u finalizua zbatimi i Strategjisë së Reformës në Sektorin e Gjyqësorit 2017-2022 dhe duhej të kishte nisur përgatitja e Strategjisë së re për periudhën 2023-2027, e cila do të jetë vazhdimësi e procesit të reformave.

Në lidhje me aktivitetet që dalin nga Strategjia e Reformave në Sektorin e Gjyqësorit (2017 – 2022), të cilat i referohen digjitalizimit të sistemit të drejtësisë, nga Ministria e Drejtësisë thonë se sistemi i shpërndarjes së lëndëve gjyqësore po funksionon pa ndërprerë.

“Në vitin 2020 është miratuar Ligji i ri për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve në gjykata, nga 1 janari 2022 fillon aplikimi i “case management system” për shpërndarjen e lëndëve në Prokuroritë Publike. Transparenca është rritur në tre vitet e fundit që nga miratimi i ndryshimeve në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Ligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë, ku procesverbalet e çdo seance dhe vendimet e këshillave publikohen në ueb faqen e tyre. Funksionaliteti i plotë është siguruar në ueb portalin www.sud.mk, ku publikohen aktgjykimet e gjykatave, ndërsa Ligji për procedurë civile, i cili është në procedurë parlamentare, parasheh dispozita për digjitalizim. Në të njëjtin parim bazohet edhe Ligji për Procedurën Penale. Pas miratimit të ligjeve procedurale do t’i qasen ndryshimit të Rregullores së Gjykatës”, thonë nga atje.

Në pyetjen se deri ku është përgatitja e Strategjisë së re për periudhën 2023-2027 dhe çfarë do të përfshijë, prej atje, thonë se draft versioni i parë është përgatitur dhe do t’i përcillet për mendim institucioneve kompetente dhe Komisionit Evropian, dhe pas marrjes së mendimit i përcillet Qeverisë për miratim.

Ministria e Drejtësisë ka nënshkruar edhe vitin e kaluar marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave dhe dokumenteve. Në Qeveri, në muajin mars u nënshkruan marrëveshje për ndërveprim ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe një grupi institucionesh: Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Agjencia e Aviacionit Civil M-NAV, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria për Inteligjencë Financiare, Regjistri Qendror, Drejtoria Doganore dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Advertisement

Platforma e ndërveprueshmërisë është dashur të mundësojë shkëmbimin elektronik të të dhënave dhe dokumenteve ndërmjet institucioneve në mënyrë të standardizuar, të sigurt dhe të unifikuar.

Në pyetjen për kontributin e këtyre marrëveshjeve, nga Ministria e Drejtësisë thonë se me gjithë përpjekjet që kanë bërë për nënshkrimin e marrëveshjeve për bashkëpunim, sfidën e ka pranuar vetëm Ministria e Punëve të Brendshme.

“Në këtë drejtim, është e nevojshme të intensifikohen të gjitha përpjekjet, në mënyrë që autoritetet dhe institucionet shtetërore të përshtatin operacionet e tyre me platformën kombëtare të ndërveprueshmërisë, duke u treguar atyre se në këtë mënyrë arrihet një shkallë e lartë e efikasitetit të shërbimeve të tyre, përparohet azhurnimi dhe ekonomizimi në punë, gjegjësisht se rritja e numrit të institucioneve dhe numri i ueb serviseve/metodave për shkëmbim të të dhënave është realitet i cili duhet të implementohet në mënyrë intensive”, thonë prej atje.

Nga Ministria e Drejtësisë thonë se digjitalizimi tashmë është pranuar jo si realitet por si domosdoshmëri për funksionim efikas.

Sipas tyre, plani për digjitalizimin e gjyqësorit do të mundësojë drejtësi më të shpejtë, ulje të korrupsionit, ulje të kostove në procese gjyqësore, palët do të kursejnë kohë dhe do të ketë më pak gjykime të vonuara.

Advertisement

Nga atje thonë se vitin e ardhshëm do të punohet në zhvillimin e ueb shërbimeve për shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve me autoritetet dhe institucionet e tjera shtetërore përmes Platformës Kombëtare të Ndërveprueshmërisë, zhvillimin e një aplikacioni celular për qasje në dosjen elektronike të lëndës nga palët në procedurën, zhvillimin e platformës së e-delivery për vendosjen e komunikimit të dyanshëm me palët dhe sigurimin e dërgesës elektronike, e cila do të tejkalojë problemin më të madh të dërgesës joefikase deri më tani, përmirësimin dhe instalimin e sistemit FEMIDA për regjistrimin audio-vizual të gjykimeve në të gjitha gjykatat, përmirësimin e treguesve për monitorimin e efikasitetit të gjykatave dhe krijimin e raporteve statistikore për punën e gjykatave dhe përmirësimin e digjitalizimit të shërbimeve gjyqësore përmes digjitalizimit të certifikatave dhe vërtetimeve në proceset civile.

Advertisement

Lajme nga vendi

Ministria e Brendshme dyshon për terrorizëm një të mitur, fëmija dërgonte kërcënime me bombë nga shtëpia

Published

on

Ministria e Punëve të Brendshme sot (22.03.2023) në Prokurorinë Themelore Publike për krim të organizuar dhe korrupsion ka dorëzuar kallëzim penal kundër një 15-vjeçari nga Shkupi, për veprën penale “terrorizëm”.

Merrni lajme në Viber
“Më datë 24.02.2023, i mituri i denoncuar ka krijuar një adresë emaili duke përdorur celularin e tij dhe në të njëjtën ditë duke përdorur kompjuterin laptop nga shtëpia e tij ka dërguar një mesazh me përmbajtje kërcënuese në adresën zyrtare të emailit të një shkolle të mesme në. Shkupi, i cili ka kryer kontrolle, është konstatuar se është fals. Në të njëjtën kohë, për të fshehur aktivitetet e tij gjatë dërgimit të mesazhit, i mituri ka përdorur një aplikacion VPN.

Pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Sektori për krime kompjuterike dhe kriminalistikë digjitale, është konstatuar IP adresa e përdorur, pronar i së cilës është babai i të miturës, dhe në bazë të urdhëresës për bastisje në shtëpi të lëshuar nga Gjykata Themelore Penale Shkup, është bërë bastisje. është kryer në shtëpinë e prindit të të miturës, nga ku është konfiskuar përkohësisht telefoni celular, karta SIM dhe kompjuteri laptop në përdorim të të miturës.

Nga ekspertiza e kryer është konstatuar se e njëjta adresë elektronike është përdorur për dërgimin e mesazheve me përmbajtje kërcënuese në disa shkolla në territorin e qytetit të Shkupit nga celulari dhe nga kompjuteri laptop në disa raste”, tha Ministria e Brendshme.

Advertisement

Më datë 03.03.2023, në prani të prindit të tij, inspektor për të mitur dhe dhunë në familje nga RSV Shkup dhe avokat, me të miturin është bërë intervistë zyrtare në stacionin policor, me ç’rast i njëjti ka sqaruar mënyrën e kryerjes së veprës penale.

Continue Reading

Lajme nga vendi

Komunat shqiptare, shtrijnë dorën e bashkëpunimit

Published

on

Me iniciativë të  ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë Qemal  Minxhozi, disa kryetarë të komunave nga Shqipëria dhe Kosova, kanë vizituar komunën e Tetovës.Ky takim, ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit mes komunave në sferën e turizmit, ndërsa komuna e Tetovës ka një bashkëpunim me disa prej komunave në shumë sfera, sidomos në sferën e kulturës, turizmit dhe sportit, tha nikoqiri i këtij takimi Bilall Kasami, kryetar i komunës së Tetovës.

“Janë disa projekte të përbashkëta si me komunën e Pejës, me Durrësin, me Bujanocin dhe Ulqinin tani më kemi bashkëpunim, në kuadër të aktiviteteve sportive , me komunën e Prizrenit këtë vit veçmë fillon bashkëpunimi për promovimin e Turizmit, ku rruga e Butiqeve në Tetovë do të fillojë së shpejti të rikonstruohet dhe do të ketë pamje moderne, poashtu bashkëpunim kemi me komunën e Gjilanit ku kemi konkuruar në fonde ndërkombëtare, prandaj kemi bashkëpunim me një pjesë të madhe të komunave “, tha kryetari i komunës së Tetovës Bilall Kasami.

Për ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemal  Minxhozi, ky bashkëpunim duhet të thellohet edhe më shumë në të ardhmen që edhe qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës të njihen me rajonet shqiptare.

“Ne dëshirojmë që të kemi një program të përbashkët turistik, si Kossva, si Shipëria, si Maqedonia e veriut.Ka patur mbledhje të përbashkëta të qeverive mes këtyre shteteve dhe ne dëshirojmë që të integrohemi bashkërisht, edhe në sferën e turizmit.Prandaj, pushteti lokal ka edhe obligim që të vazhdojë implementimin e vendimeve të qeverive”, tha ambasadori  i Shqipërisë në Kosovë Qemal  Minxhozi.

Advertisement

Lidhjet mes komunave shqiptare nuk kanë munguar në të kaluarën dhe këta lidhje duhet edhe më shumë të zhvillohen, tha kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini.

“Ne dëshirojmë që me pas sa më shumë bashkëpunim më të afërt, e dijmë se afërisa jonë me Tetovën dhe komunat me shumicë shqiptare në Maqedoninë e veriut, i ndihmojnë edhe Kosovës edhe Shqipërisë duke pasur marrëdhënie më të afrëta njëherë me vet shtetin e Maqedonisë së Veriut, por edhe neve në mes veti me rritur këtë bashkëpunim në të gjitha sferat edhe në arsim, turizëm edhe në kulturë edhe në sfera tjera.Lidhjet nuk kanë munguar dhe këta lidhje duhet edhe më shumë me i zhvilluar” tha kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini.

pas qëndrimit në tetovë ku është vizituar edhe xhamia e pashës, kryetarët e komunave shqiptare nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e veriut dhe Lugina e Preshevës, janë nisur për në Pogradec të Shqipërisë.

 

Advertisement
Continue Reading

Lajme nga vendi

MPB dhe SHGM me protokoll për sigurinë e gazetarëve në internet

Published

on

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, sot ka mbajtur takim pune me grupin punues të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, të udhëhequr nga kryetari i SHGM-së Mlladen Çadikovski, në të cilin u promovua  Protokolli i përgatitur për sigurinë e gazetarëve në internet, me fokus për gazetaret.

Si rezultat i zhvillimit të këtij protokolli, ndër të tjera, në Ministrinë e Punëve të Brendshme është caktuar një person-pikë kontakti  për kërcënimet në internet ndaj gazetarëve dhe në përgjithësi punonjësve të medias. Protokolli ofron hapa praktike që gazetarët të veprojnë kur janë subjekt i një kërcënimi përmes rrjeteve sociale dhe në përgjithësi në internet, përmes përfshirjes proaktive të Ministrisë së Punëve të Brendshme në mbrojtjen e punonjësve të medias. Ky është një nga aktiviteteve të rradhës  të zhvilluara bashkërisht nga MPB-ja she SHGM-ja  për përmirësimin e sigurisë së gazetarëve, që nga viti 2017, kur u nënshkrua një Memorandum Bashkëpunimi.

Në takim u diskutua edhe për aspekte të tjera të sigurisë së gazetarëve dhe punonjësve të medias gjatë kryerjes së aktiviteteve të tyre, kërcënimet që janë të pranishme në hapësirën e internetit, nevojën për raportim të lirë dhe të papenguar të ngjarjeve në terren, efikasitetin në mbrojtjen e gazetarëve me zbatim të plotë të instrumenteve ligjore që kanë institucionet dhe u theksua bashkëpunimi i shkëlqyer mes MPB-së dhe SHGM-së.

“Është e qartë se impenjimi  ynë si ministri është që gazetarëve t’u ofrojmë të gjitha kushtet që ata ta bëjnë punën e tyre pa probleme dhe këtë e kemi treguar që nga viti 2017 e deri më tani. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim për këtë, sepse liria e mediave është një nga shtyllat bazë mbi të cilën mbështetet demokracia. Dhe ky protokoll, në përpilimin e të cilit kanë marrë pjesë përfaqësues të MPB-së, SHGM-së dhe ekspertë të komunitetit akademik, ofron zgjidhje që do të kontribuojnë që çdo gazetar, veçanërisht femrat gazetare, të ndihen të sigurtë, por edhe të dijnë të veprojnë në rastet e kërcënimeve online. Për ne liria e gazetarëve është prioritet dhe në atë drejtim vazhdojmë me aktivitete të rradhës në bashkëpunim me SHGM-në. Në periudhën paraprake  kemi kryer trajnime të shumta, së bashku me SHGM-në dhe Misionin e OSBE-së në Shkup, kemi zhvilluar Doracakun për sigurinë e gazetarëve gjatë ngjarjeve me rrezikshmëri të lartë dhe sot mund të konstatojmë se është përgatitur  edhe Protokolli për sigurinë e gazetarëve në internet”, theksoi ministri Spasovski.

Kryetari i SHGM-së Mlladen Çadikovski tha se ky Protokoll është një hap plus në ndërtimin e një atmosfere të sigurt për të punuar gazetarët.

“Besojmë se ky është një hap pozitiv në kuadër të rritjes së sigurisë së kolegëve gazetarë. Sot ne jo vetëm përballemi me kërcënime për sigurinë tonë, por përballemi edhe me rrezikun e kërcënimeve online, ku fatkeqësisht, viktimat kryesore janë gazetaret. Në këtë mënyrë presim që të zvogëlohen sulmet dhe rreziku prej tyre dhe të zhduket mosndëshkimi i autorit. Shpresojmë që rekomandimet që gjenden në këtë Protokoll do ta gjejnë vendin e tyre në krijimin  e një atmosfere të sigurt për punën e gazetarëve”, tha Çadikovski.

Advertisement

Në procesin e përgatitjes së këtij Protokolli janë bërë analiza të gjëra, është përdorur literatura aktuale ligjore për këtë temë, si dhe praktika të shumta institucionale, për të gjetur qasjen më të mirë për mbrojtje dhe siguri më të madhe të gazetarëve në internet. Në këtë mënyrë do të zvogëlohet mundësia e autocensurës për shkak të frikës ekzistuese të sulmit dhe do të rritet liria e shprehjes dhe standardet profesionale gazetareske. Anëtarë të grupit punues të përbërë për përgatitjen e këtij protokolli nga SHGM-ja ishin Mlladen Çadikovski dhe Dragan Sekullovski, Nikolla Dujovski, profesor në Fakultetin e Sigurisë Shkup në USHKO Manastir, Jasna Baçovska Nediq, profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” Shkup, Toni Angellovski, ndihmës i ministrit për Marrëdhënie me Publikun dhe Planifikim Strategjik në MPB, ndërsa nga femrat gazetare në grupin punues ishin Sashka Cvetkovska, Evi Shkopi dhe Kristina Atovska.

Continue Reading

Më të lexuarat